French flag spanish flag

logo visa card logo mastercard
Petit Futé

List of the 135 tribes and ethnic group in Myanmar


Kachin


Kayah


Kayin

Chin

Bamar

MonRakhine
Shan
Kachin group includes 12 ethnic groups. Kachins are located in the north-east of Myanmar in the mountain, not so far from the Chinese border (Yunan)

(1) Kachin, (2) Trone, (3) Dalaung, (4) Jinghpaw, (5) Guari, (6) Hkahku, (7) Duleng, (8) Maru (Lawgore), (9) Rawang, (10) Lashi (La Chit), (11) Atsi, (12) LisuKayah group includes 9 tribes. Kaya group is located in the mountain in the center-eastern part of Myanmar. They are very close to Thailand.

(1) Kayah, (2) Zayein, (3) Ka-Yun (Padaung), (4) Gheko, (5) Kebar, (6) Bre (Ka-Yaw), (7) Manu Manaw, (8) Yin Talai, (9) Yin Baw


Kayin group has 11 tribes. Their population is widespread in Myanmar, from cities near Yangon, to the Thai border and south Myanmar..

(1) Kayin, (2) Kayinpyu, (3) Pa-Le-Chi, (4) Mon Kayin (Sarpyu), (5) Sgaw, (6) Ta-Lay-Pwa, (7) Paku, (8) Bwe, (9) Monnepwa, (10) Monpwa, (11) Shu.

Chin is a very big ethnic group in Myanmar, They live close to the Indian and Bangladeshi border in a hilly and remote region of Myanmar.

Chin, Meithei, Saline, Ka-Lin-Kaw, Khami, Awa Khami, Khawno, Kaungso, Kaung Saing Chin, Kwelshin, Kwangli, Lyente, Gwete, Ngorn, Zizan, Sentang, Saing Zan,Za-How, Zotung, Zo-Pe, ( Zo, Zanniet, Tapong, Tiddim (Hai-Dim),Tay-Zan, Taishon, Thado, Torr, Dim, Dai (Yindu), Naga, Tanghkul, Malin, Panun, Magun, Matu, Miram (Mara), Mi-er, Mgan, Lushei , Laymyo, Lyente, Lawhtu, Lai, Laizao, Wakim (Mro), Haulngo, Anu, Anun, Oo-Pu, Lhinbu, Asho , Rongtu.

Bamar has 9 tribes in his group. Bamar group is located around the Irrawaddy river and in the delta of the Irrawaddy (Yangon area)..

Bamar, Dawei, Beik, Yaw, Yabein, Kadu, Ganan, Salon, Hpon.Mons are very important in Myanmar and Buddhism history in Myanmar. Mon group is located south of Bago (around Moulmein) and the ancient Mon capital was Bago (Pegu).


Rakhine group is located west of Myanmar, along the Indian ocean, close to Bangladesh.

Rakhine, Kamein, Kwe Myi, Daingnet, Maramagyi, Mro, Thet


Shan group is a very important and powerful group in Myanmar. Shan State is very big and spread from Chinese border , Laos border, Thai border to the end of the Shan plate (near Taungoo or Mandalay).
It is possible to make very interesting treks in Shan to see local tribes (Kalaw, Inle, Kentung) but most of the Shan State is still a restricted area.

Shan, Yun, Kwi, Pyin, Yao,Danaw, Pale, En, Son, Khamu, Kaw , Kokang, Khamti Shan, Hkun, Taungyo, Danu, Palaung, Man Zi, Yin Kya, Yin Net, Shan Gale, Shan Gyi, Lahu, Intha, Eik-swair, Pa-O, Tai-Loi, Tai-Lem, Tai-Lon, Tai-Lay, Maingtha, Maw Shan , Wa


Top of the page